Salgs- & leveringsbetingelser


1. Emballage

Al yderemballage, ekskl. Euro-paller og anden flergangs emballage, er gratis og modtages ikke retur. 

 2. Ophavsret

Tegninger, nye værktøj o.lign., der helt eller delvist debiteres, forbliver Cytex A/S ejendom og udleveres ikke. Alle rettigheder tilhører Cytex A/S og må f.eks. ikke overføres til andet medie eller fotokopieres uden tilladelse fra Cytex A/S.

3. Anvendelig lov og værneting

Enhver uenighed mellem køber og Cytex A/S skal afgøres efter dansk ret, og som værneting vedtager parterne Sø- og Handelsretten i København.

4. Ejendomsret

Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Cytex A/S, indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

5. Force Majeure

Enhver omstændighed, som Cytex A/S ikke er herre over, såsom strejke og lockout (inkl. hos underleverandører), brand, maskinskade, manglende drivkraft, krig eller krigslignende tilstande, lovgivningsmæssige foranstaltninger, udeblivelse eller forsinkelse fra underleverandører, og som medfører forsinkelse af leverancer, hvad enten disse omstændigheder foreligger i udlandet eller i Danmark, berettiger os til en udskydelse af leveringstiden og berettiger os til efter vort valg at annullere ordren uden at Cytex A/S kan pålægges erstatningsansvar. Materiale og varer som Cytex A/S ved indtræden af begivenheder som ovenfor nævnt måtte ligge inde med, forbeholder vi os således ret til at anvende til helt eller delvis opfyldelse af indeværende ordrer efter vort bedste skøn.

6. Levering og risikoovergang

Medmindre andet særskilt er aftalt, sker leverancer ”Ex Works” (Incoterms 2000). Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen, og Cytex A/S holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end Cytex A/S leveringssted, sker transporten dertil inkl. eventuel pålæsning for købers regning og risiko, medmindre der træffes udtrykkelig anden aftale herom.

7. Betaling

Betalingsbetingelser er individuelle fra kunde til kunde. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes en rente svarende til den aktuelle 3 mdr. variable rente +5%. Desuden pålægges rykkergebyr på 100.- kr. I forbindelse med reklamation er det ikke tilladt at modregne i Cytex A/S tilgodehavende.

8. Lakerede og dekorerede emballager

For lakerede og dekorerede emballager forbeholder vi os ret til mindre afvigelser i farvenuancer. Flexotryk og dybtrykvalser opbevares i så lang tid, de anvendes af køber.

9. EAN- og andre koder

Cytex A/S kan ikke påtage sig noget ansvar for placering, størrelse og kontrol af nummer, ligesom eventuelle scanningprøver påhviler kunden.

10. Ansvarsbegrænsning

Cytex A/S er kun ansvarlig ved Cytex A/S leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge Cytex A/S eventuelle anvisninger. Cytex A/S ansvar er begrænset til fejl i Cytex A/S egne leverancer, men ikke for fejl der opstår, i.f.m. at Cytex A/S leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Cytex A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af Cytex A/S leverancer. I det omfang Cytex A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Cytex A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger. Købers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den eller de af Cytex A/S ydelser, der konkret knytter sig til de ansvarspådragende fejl i leverancen.

11. Leveringstid

Cytex A/S bestræber sig på at opretholde lager af de i vor prisliste nævnte typer, således at afsendelse af ordrer af lagervarer bestilt inden kl. 14.00 sker den næstfølgende hverdag. Ved ordrer på skaffevarer oplyses cirka leverings- tid ved ordremodtagelse. Cytex A/S er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskredet leveringstid. Hvor Cytex A/S ikke har mulighed for at levere en fuld ordre, udfærdiges en restordre. Restordren leveres, så snart det er muligt. Hvis køber ikke ønsker restordre, skal dette meddeles Cytex A/S.

12. Forsinkelse

Såfremt Cytex A/S leverance er forsinket, uden at der foreligger force majeure, er køber kun berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen er overskredet med 8 dage, og køber er kun berettiget til erstatning, såfremt der fra vor side foreligger grov uagtsomhed.

13. Aftagepligt

Aftagefristen for standardvarer er 3. mdr. Når aftagefristen er udløbet, er køberen forpligtet til at aftage leverancen, medmindre andet er aftalt. Såfremt sådant aftag ikke finder sted, er Cytex A/S berettiget til at oplagre leverancen andet sted for købers regning og at bortsælge varen for købers regning uden varsel. For kundespecifikke varer, som er kendetegnet ved speciel udformning eller kundespecifikt råvaremateriale, disponerer Cytex A/S råvarer for 6 mdr. ad gangen baseret på købers leveranceprognose, og køber er således forpligtet til at aftage de disponerede råvarer og færdigvarer indenfor den aftalte tid.

14. Prøver og valg af emballage

Ansvaret for valg og anvendelse af emballager påhviler alene køber. Vore konstruktionsprøver samt tegninger betragtes som Cytex A/S ejendom og må derfor ikke kopieres, offentliggøres eller overdrages til andre uden vor udtrykkelige, skriftlige tilladelse.

15. Undersøgelsespligt og reklamation

Varen er ikke solgt med returret. Straks efter levering er køber forpligtet til at undersøge leverancen og reklamere skriftligt, såfremt denne ikke er kontraktmæssig. Undlader køber at reklamere, bortfalder reklamationsretten. Modtager køber reklamationer over leverancen fra købers kunder/øvrige brugere, skal disse straks videresendes til Cytex A/S. Undlader køber at gøre dette, bortfalder ethvert krav over for Cytex A/S, ligesom køber i det indbyrdes forhold skal friholde Cytex A/S for evt. krav. Kbl. §54 er fraveget, idet reklamationsfristen er aftalt til 12 måneder regnet fra leveringstidspunktet. Alle reklamationer vedrørende produkter skal altid ledsages af karton/etiket eller relevant produkt- og produktion informationer fra etiketten. Ved returnering af varer skal returneringen aftales på forhånd med vores salgsadministration, der oplyser returnummer. De returnerede varer skal mærkes med dette returnummer for at kunne modtages på Cytex A/S lager. Ved returneringsårsager uden for vor kontrol krediteres kunden op til 75% af gældende dagspris efter Cytex A/S afgørelse. Køberen betaler fragten for returnering af sådanne varer. 

16. Mangler

Viser det sig, at varen er behæftet med mangler, har Cytex A/S ret til at foretage afhjælpning. Kun såfremt Cytex A/S ikke inden for rimelig tid og efter et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretages af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretaget af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sine omkostninger herved dækket af Cytex A/S. Cytex A/S kan i tilfælde af kvantitative mangler på mere end 10% foretage efterlevering inden for rimelig tid, hvorfor køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse. Levering af op til +/- 10% anses for kontraktmæssig levering. Køber bærer selv risikoen for, at Cytex A/S leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber. Cytex A/S udsteder ikke kreditnotaer hvis beløbet er mindre end 100.-.

17. Ordrebekræftelse

Cytex A/S fremsender kun ordrebekræftelse på foranledning af køberen.

18. Fragt og ekspeditionsgebyr

Ved køb med samme leveringstidspunkt for mere end kr. 1.500,- ekskl. moms betaler Cytex A/S forsendelsesomkostninger til købers forretningssted i Danmark. Ved køb for mindre end kr. 1.500.- ekskl. moms opkræves der et fragt- og ekspeditionsgebyr på samlet kr. 125.- ekskl. moms ved forsendelse til købers forretningssted i Danmark.

19. Ændring af ordre

Enhver ændring af ordrespecifikation eller leveringstid kan kun accepteres, hvis ordren ikke er sat i gang hos Cytex A/S eller leverandør, og accepten af annulleringen eller ændringen skal skriftligt bekræftes af Cytex A/S

20. Priser

Cytex A/S er berettiget til at ændre den aftalte pris, såfremt der sker ændringer i gældende råvarepriser, arbejdslønninger, skatter, afgifter og valutaændringer.

21. Tilbud og ordrer

Cytex A/S tilbud er skriftlige og gældende i 2 uger fra tilbudsdato.